سطح شهر در راستای ارتقای بهداشت عمومی و زیبایی محیط بصری

#اداره خدمات شهری
# واحد خدمات شهری

در عملیات مذکور روزانه ۵۰ عدد مخزن زباله پس از تعمیر و بهسازی و شست و شو رنگ آمیزی می گردد.