در راستای آرام سازی تردد خودروها و ایمن سازی تردد عابرین پیاده