اجرای عملیات پاکسازی،رنگ آمیزی و دیواره نگاره در مناطق سطح شهر_ جنب مدارس_ در راستای ارتقای زیباسازی سیما و منظر شهری

#سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
#واحد زیباسازی

ذکر این نکته ضروری است که در فرآيند بهبود كيفيت محيط، ارتقا و بهبود كيفيت بصری عرصه‌ها و فضاهای عمومي شهر به منظور ارتقای كيفيت حضور شهروندان در سطح شهر، از جايگاه والايي برخوردار است، زیرا سیما و منظر شهری به طور مستمر در معرض ديد شهروندان قرار دارد و بيش از هر چيز ديگر از طريق ديد بر روحيه ایشان تأثير گذاشته و باعث طراوت
و زیبایی خاصی در سطح شهر خواهد شد