آماده سازی و زیرسازی خیابان های جنب مجتمع مسکونی اقدام ملی مهرگان جهت اجرای روکش آسفالت در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و رفاه حال شهروندان

#معاونت عمرانی و فنی شهرسازی
#واحد عمرانی