در پیاده راه ها به جهت جلوگیری از تردد خودروها در راستای ارتقای ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی

#اداره خدمات شهری
# واحد خدمات شهری