اجرای عملیات ایمن سازی گاردریل های پل خلیج فارس به جهت ارتقای ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی

#اداره خدمات شهری
# واحد خدمات شهری