به جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی

#اداره خدمات شهری
# واحد خدمات شهری